Privacy statement Muller Groep B.V.

In dit privacy statement beschrijft Muller Groep B.V. (hierna Muller) hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

Muller Groep B.V.
Merwekade 82
3311 TH Dordrecht
Tel. 078-6392000
KVK-nummer: 23081310

Persoonsgegevens die wij verwerken

Muller verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Muller respecteert uw privacy en beschermt de persoonsgegevens die u met ons deelt. Muller verwerkt de onderstaande persoonsgegevens van u:

 • Naam en adres
 • Contactgegevens (telefoon, email)
 • Financiële (facturerings)gegevens
 • Andere relevante (ongestructureerde) gegevens als aangeleverd door betrokkene zoals de e-mails die u stuurt aan ons.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Muller verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een
  directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële dienstverleners,
  onder meer voor commerciële doeleinden.
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële
  administraties en logistieke afhandeling.
 • Het bieden van diensten op het internet.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Muller zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of voor naleving van wettelijke verplichtingen. Wij hebben een bewaartermijnenbeleid waarin wij bepalen hoe lang gegevens bewaard mogen worden.

Delen met derden

Muller deelt uw persoonsgegevens met derden voor het uitvoeren van een overeenkomst of andere wettelijke grondslag en/of om te voldoen aan eventueel wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld een justitieel verzoek). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal hetzelfde beveiligingsniveau als bij Muller ten aanzien van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Muller blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast kan Muller uw persoonsgegevens met uw nadrukkelijke toestemming aan andere derden verstrekken. Indien gegevens naar het buitenland worden verzonden, is dit alleen naar landen met een passend beschermingsniveau.

In kaart brengen websitebezoek

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel u een betere, snellere en veiligere browserervaring te kunnen bieden. In sommige gevallen koppelen wij daarbij cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk insturen naar info@muller-dordrecht.nl.

Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burger servicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. Muller zal zo snel mogelijk, binnen de wettelijke termijn, op het verzoek reageren.

Naast het recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Muller of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

Beveiliging en bescherming van gegevens

Muller neemt de bescherming van uw gegevens serieus en past passende maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als uw de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@muller-dordrecht.nl. Muller heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Wijzigingen

Muller is gerechtigd dit privacy statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren de inhoud van dit privacy statement regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen. Dit statement is voor het laatst herzien in november 2023.